شرکت فاطر با داشتن رتبه 4 در زمینه اجرای آب و فاضلاب و رتبه 4 آبیاری تحت فشار از سال 86 تا کنون در این زمینه فعال بوده و پروژه های مختلفی در این زمینه اجرا نموده که به تعدادی از آنها اشاره می کنیم.

– اجرای طرح های خطوط انتقال آب

– ساخت مخازن آب و شبکه های توزیع آب

– اجرای تاسیسات تصفیه خانه های آب

– شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب

– ساخت تصفیه خانه های آب و فاضلاب

– طراحی و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار و کم فشار

– ساخت مخازن و ایستگاه های پمپاژ آب

فهرست