نام پروژه : تاسیسات بیمارستان 100 تخت خوابی

محل پروژه : نطنز

موضوع پروژ: اجرای کل تاسیسات موتور خانه

متراژ: 7.000 متر مربع

فهرست