شرح قرارداد: اجرای 120 واحد مسکونی طرح مسکن مهر خرم آباد

موقعیت طرح:استان لرستان ، شهرستان خرم آباد

حجم طرح: ساخت 120 واحد مسکونی به مساحت 13.200 متر مربع

مدت پیمان: 28 ماه

کارفرما: حوزه علمیه خرم آباد

مبلغ طرح: 28.000.000.000 ریال

سال اجرای پروژه: 1388

فهرست