سازمان تامین اجتماعی

پروژه های انجام شده جهت بیمارستان ها و شرکت های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی

– بیمارستان غرضی اصفهان

– بیمارستان فاطمه الزهرا نجف آباد

فهرست